Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Luật Hải quan 2014

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 3)

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, tài sản di chuyển, hành lý

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 4)

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 5)

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 6)

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 7)

Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

Chương III - Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Mục 8)

Kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật